Club Ciclista Terraferma, amb CIF G25048968, domicili a carrer de Terrassa, 1, 25005 Lleida, amb adreça de correu electrònic info@ccterraferma.com, en endavant, Club Ciclista Terraferma posa a disposició dels internautes aquest lloc web en els termes d’avís legal recollits en les condicions següents:

 

Primera.- Definició d’usuari.

L’accés i/o l’ús atorga a qui el realitza la condició d’usuari, que accepta des d’aquell moment i sense cap reserva aquestes condicions generals, sens perjudici de les condicions particulars que es pugui establir per a la regulació de determinats serveis i/o continguts.

En cas que l’usuari sigui menor d’edat, haurà d’obtenir prèviament permís dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables amb caràcter general de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

 

Segona.- Obligacions de l’usuari.

L’usuari s’obliga a fer servir el lloc web d’acord amb la legalitat vigent, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats.

Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per als drets i/o interessos de Club Ciclista Terraferma i/o tercers, i a no causar perjudicis o impedir el funcionament normal del lloc web.

 

Tercera.- Responsabilitat de l’usuari.

L’ús que faci l’usuari del lloc web serà la seva responsabilitat única i exclusiva, i es mantindrà en tot cas indemne el Club Ciclista Terraferma de qualsevol dany i/o perjudici directament o indirectament i la no-observació d’aquestes condicions generals per part de l’usuari que, pogués ocasionar al mateix usuari o a tercers.

En aquest sentit, Club Ciclista Terraferma es reserva el dret a denegar l’accés i/o ús del lloc web o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis a qualsevol usuari que hagi incomplert aquestes condicions generals.

 

Quarta.- Responsabilitat del Club Ciclista Terraferma

Club Ciclista Terraferma no es fa responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués patir l’usuari o un tercer derivats de:

La manca de disponibilitat, manteniment o efectiu funcionament del lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts i la manca d’utilitat, veracitat, adequació o validesa del lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts per satisfer les necessitats o expectatives de lusuari i que un tercer, que trenca les mesures de seguretat establertes, utilitzi el lloc web, els seus continguts o serveis per a la remissió de virus o accedeixi a fer un tractament no autoritzat de les dades emmagatzemades i qualsevol ús del lloc web, els seus serveis i/o continguts que pogués realitzar lusuari o un tercer en contra de les condicions d’accés i ús.

 

Cinquena.- Autorització d’ús dels continguts.

Els continguts que es posen a disposició de l’usuari estan protegits pels drets de propietat intel·lectual necessaris i han estat legalment cedits a les finalitats oportunes pels corresponents titulars, s’autoritza l’usuari a fer-ne ús en les finalitats expressament recollides al lloc web o en aquestes condicions generals i en queda prohibida la reproducció, distribució, modificació o comunicació pública total o parcial, excepte per als casos legalment acceptats .

 

Sisena.- Autorització d’ús de les marques i logotips.

Queda expressament prohibit l’ús o la reproducció de les marques i/o logotips del lloc web més enllà dels usos expressament previstos en aquestes condicions.

 

Setena.- Enllaços externs.

Els enllaços externs que es posen a disposició de l’usuari tenen com a única finalitat facilitar l’accés a altres continguts i/o serveis que puguin ser del seu interès, i no estan ni gestionats ni controlats per Club Ciclista Terraferma.

Club Ciclista Terraferma no assumeix cap mena de responsabilitat directa ni indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels continguts i/o serveis que no estiguin directament gestionats o controlats per Club Ciclista Terraferma, encara que aquests puguin ser accessibles a través del lloc web.

 

Vuitena.- Tractament de dades personals.

Club Ciclista Terraferma té establerta una política de privadesa que regula la recollida, emmagatzematge, tractament i ús de les dades personals que l’usuari faciliti. En aquest sentit, es garanteix el compliment per part seva de la política esmentada, que pot ser consultada per l’usuari accedint a l’enllaç corresponent.

 

Novena.- Modificació i cancel·lació d’aquestes condicions.

Club Ciclista Terraferma es reserva el dret a modificar totalment o parcialment el lloc web, el seu disseny, continguts i/o serveis, així com aquestes condicions quan així ho consideri oportú.

Igualment, Club Ciclista Terraferma es reserva el dret a interrompre, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament el lloc web o qualsevol dels continguts i/o serveis que l’integren, a la seva plena discreció.

 

Desena.- Legislació aplicable i resolució de conflictes.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

WhatsApp chat